Pravidlá kurzov - Tvorivý relax

Pravidlá kurzu keramiky  - Tvorivý relax - krátkodobé


1. Kurz keramiky "Tvorivý relax" sa realizuje v dĺžke trvania 120 min., 1x do týždňa (alebo aktuálne trvanie) , v pravidelných časových intervaloch platných pre danú skupinu, v období od septembra do júna (s výnimkou štátnych a cirkevných sviatkov).

2. V prípade, že na niektorý termín pripadne štátny alebo cirkevný sviatok, ak nie je vyňatý z kurzu, kurz sa predĺži o tento termín, pokiaľ nedôjde k dohode medzi lektorom a účastníkmi kurzu v pokračovaní aj napriek sviatku.

3. Účastník sa môže prihlásiť na kurz 4 x 2 hod., 2 x 2 hod., alebo individuálne, podľa termínu určenom lektorom kurzu.

4. Poplatok za kurz, vrátane výtvarných, modelárskych pomôcok, materiálu a výpalu zhotovených výrobkov v peci sa uhrádza pred nástupom na kurz bankovým prevodom. V poznámke je potrebné uviesť svoje meno, pre identifikáciu s platbou.

5. Kurzu sa môžu zúčastniť len tí prihlásení, ktorí majú kurz predplatený. Poplatok za kurz zahŕňa obdobie, na ktoré je kurz stanovený, a je nevratný.

6. V prípade, že sa prihlásený nemôže z akéhokoľvek dôvodu zúčastniť na dvojhodinovke, je potrebné to oznámiť lektorke kurzu čo najskôr. Najneskôr však 4 hodiny pred začiatkom kurzu, aby bolo možné oznámiť prípadným iným záujemcom voľné miesto.

7. Ak sa účastník kurzu nezúčastní, nemá nárok na vrátenie poplatku, ani kompenzáciu.

8. Ak si chce účastník vyskúšať jednorázovo modelovanie a glazovanie t.j. 2 + 2 hod. / 4 hod. / 240min./ vrámci kurzu cena je 40,- EUR.

9. V prípade, že účastník príde na kurz spolu s dieťaťom, preberá zaň plnú zodpovednosť počas celej dĺžky trvania kurzu.

10. Prípadná neúčasť lektora na dvojhodinovke bude účastníkom vopred oznámená a bude dohodnutý náhradný termín.

11. Nie je možné prehadzovať nezabsolvované hodiny jedného účastníka kurzu na druhého účastníka, ani inak s hodinami keramiky obchodovať. Kurzista si platí kurz výlučne pre seba. Zaplatené kurzovné je NEPRENOSNÉ!

12. Každý účastník kurzu prihláškou súhlasí s uverejnením fotky svojho výrobku na webových stránkach a net sieťach, kde sa Ateliér výtvarného umenia a tvorby prezentuje.

13. Zaslaním prihlášky na kurz automaticky potvrdzuje kurzista súhlas s VOP.

Lektor kurzu: Mgr. Art. Katarína Vargová , tel. 0903 216 372, mail: katy.vargova@gmail.com

Všeobecné obchodné podmienky

Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy