Všeobecné obchodné podmienky

1. Predávajúci

1.1 Predávajúcim je Mgr.art. Katarína Vargová, adresa: Bystrická 76, 900 33 Marianka,

IČO: 44150954 , DIČ: 1031854032, tel. +421903216372, e-mail: katy.vargova@gmail.com (ďalej len predávajúci).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

Odoslaním objednávky kontaktným formulárom na www.keramikakaty.eu , mailom alebo telefonicky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 48 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú

.2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

3. CENY

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru . Balné je zahrnuté v cene dopravy.

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:a) prevodným príkazom zo svojho účtu,b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,

4.2 Platba je možná iba v EUR.

4.3 Daňový doklad (faktúru, dodací list) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky, alebo po dohode s kupujúcim, alebo pokiaľ je tovar na objednávku, môže sa predĺžiť. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje doručenie tovaru:

a) slovenskou poštou

b) osobným prevzatím


6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky alebo dohovoru kupujúceho s predávajúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list.

6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru a na nesprávne zaobchádzanie s tovarom .

8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:

8.5.1. Čo najskôr informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.

8.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho

10. Záverečné informácie

10.2 Tieto obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Marianke 01. 08. 2018


Všeobecné obchodné podmienky

Pravidlá kurzu keramiky - Tvorivý relax

1. Kurz keramiky "Tvorivý relax" sa realizuje v dĺžke trvania 120 min., 1x do týždňa (alebo aktuálne trvanie) , v pravidelných časových intervaloch platných pre danú skupinu, v období od septembra do júna (s výnimkou štátnych a cirkevných sviatkov).

2. V prípade, že na niektorý termín pripadne štátny alebo cirkevný sviatok, ak nie je vyňatý z kurzu, kurz sa predĺži o tento termín, pokiaľ nedôjde k dohode medzi lektorom a účastníkmi kurzu v pokračovaní aj napriek sviatku.

3. Účastník sa môže prihlásiť na kurz v trvaní troch mesiacov, mesiaca alebo individuálne, podľa termínu určenom lektorom kurzu.

4. Poplatok za trojmesačný kurz /prípadne iný, uvedený kurz v ponuke kurzov/ vrátane výtvarných / modelárskych pomôcok, materiálu a výpalu zhotovených výrobkov v peci sa uhrádza pred nástupom na kurz bankovým prevodom. V poznámke je potrebné uviesť svoje meno, pre identifikáciu s platbou.

5. Kurzu sa môžu zúčastniť len tí prihlásení, ktorí majú kurz predplatený. Poplatok za kurz zahŕňa trojmesačné obdobie, resp. obdobie, na ktoré je kurz stanovený, a je nevratný.

6. V prípade vopred ohlásenej absencie najneskôr 4 hodiny pred začatím kurzu, má prihlásený nárok na náhradnú dvojhodinu bezplatne, ktorú si môže vyčerpať počas kurzu. Keď prihlásený absenciu nenahlási, dvojhodinovka mu prepadne. Ak sa účastník kurzu nezúčastní kurzu opakovane, nemá nárok na vrátenie poplatku, ani kompenzáciu v nasledujúcom kurze. Kurz je trojmesačný /prípadne viď špecifikáciu kurzu/ a nie je možné ho predlžovať bez ďalšej platby na dlhšie obdobie.

7. V prípade, že sa prihlásený nemôže z akéhokoľvek dôvodu zúčastniť na dvojhodinovke, je potrebné to oznámiť lektorke kurzu čo najskôr. Najneskôr však 4 hodiny pred začiatkom kurzu, aby bolo možné oznámiť prípadným iným záujemcom voľné miesto.

8. Na kurz je možné prihlásiť sa aj počas prebiehajúceho trojmesačného cyklu, pokiaľ je voľné miesto. V takom prípade sa cena kurzu vypočíta od nástupu do konca kurzu v danom období ( 2h/dospelý a mládež = 15 EUR, / 2h / 120min./ dieťa do 13.r = 9,- EUR ) a poplatok sa hradí pred nástupom na kurz / min. však 50 % dĺžky trvania kurzu / .

Ak si chce účastník vyskúšať jednorázovo modelovanie a glazovanie t.j. 2 + 2 hod. / 4 hod. / 240min./ vrámci kurzu cena je 36,- EUR. Deti do 13 rokov 20,- eur.

9. V prípade, že účastník navštevuje kurz spolu s dieťaťom, preberá zaň plnú zodpovednosť počas celej dĺžky trvania kurzu.

10. Prípadná neúčasť lektora na dvojhodinovke bude účastníkom vopred oznámená a bude dohodnutý náhradný termín.

11. Nie je možné prehadzovať nezabsolvované hodiny jedného účastníka kurzu na druhého účastníka, ani inak s hodinami keramiky obchodovať. Kurzista si platí kurz výlučne pre seba. Zaplatené kurzovné je NEPRENOSNÉ!

12. Každý účastník kurzu prihláškou súhlasí s uverejnením fotky svojho výrobku na webových stránkach a net sieťach, kde sa Atelier výtvarného umenia a tvorby prezentuje.

13. Zaslaním prihlášky na kurz automaticky potvrdzuje kurzista súhlas s VOP a dáva súhlas so spracovaním osobných údajov.


Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy