Pravidlá kurzov - Tvorivý relax

Všeobecné obchodné podmienky

Pravidlá kurzu keramiky  - Tvorivý relax 


1. Kurz keramiky "Tvorivý relax" sa realizuje v dĺžke trvania 120 min., 1x do týždňa (alebo aktuálne trvanie) , v pravidelných časových intervaloch platných pre danú skupinu, v období od septembra do júna (s výnimkou štátnych a cirkevných sviatkov).

2. V prípade, že na niektorý termín pripadne štátny alebo cirkevný sviatok, ak nie je vyňatý z kurzu, kurz sa predĺži o tento termín, pokiaľ nedôjde k dohode medzi lektorom a účastníkmi kurzu v pokračovaní aj napriek sviatku.

3. Účastník sa môže prihlásiť na kurz v trvaní troch mesiacov, mesiaca alebo individuálne, podľa termínu určenom lektorkou kurzu.

4. Poplatok za trojmesačný kurz /prípadne iný, uvedený kurz v ponuke kurzov/ vrátane výtvarných / modelárskych pomôcok, materiálu a výpalu zhotovených výrobkov v peci sa uhrádza pred nástupom na kurz.V poznámke je potrebné uviesť svoje meno, pre identifikáciu s platbou.

5. Kurzu sa môžu zúčastniť len tí prihlásení, ktorí majú kurz predplatený. Poplatok za kurz zahŕňa trojmesačné obdobie, resp. obdobie, na ktoré je kurz stanovený, a je nevratný.

6. V prípade vopred ohlásenej absencie na trojmesačnom kurze, najneskôr 4 hodiny pred začatím kurzu, má prihlásený nárok na náhradnú dvojhodinu - lekciu bezplatne, ktorú si môže vyčerpať počas dĺžky trvania kurzu, v inej skupine, ak bude voľné miesto a po dohode s lektorkou kurzu. Maximálne však 3 lekcie. Keď prihlásený absenciu nenahlási, dvojhodinovka mu prepadne. Ak sa účastník kurzu nezúčastní kurzu opakovane viackrát, nemá nárok na vrátenie poplatku, ani kompenzáciu v nasledujúcom kurze. Kurz je trojmesačný /prípadne viď špecifikáciu kurzu/ a nie je možné ho predlžovať bez ďalšej platby na dlhšie obdobie.

7. V prípade, že sa prihlásený nemôže z akéhokoľvek dôvodu zúčastniť na dvojhodinovke, je potrebné to oznámiť lektorke kurzu čo najskôr. Najneskôr však 4 hodiny pred začiatkom kurzu, aby bolo možné oznámiť prípadným iným záujemcom voľné miesto.

8. Na kurz je možné prihlásiť sa aj počas prebiehajúceho trojmesačného cyklu, pokiaľ je voľné miesto. V takom prípade sa cena kurzu vypočíta od nástupu do konca kurzu v danom období ( 2h/dospelý a mládež = 23,- EUR, / 2h / 120min./ ) a poplatok sa hradí pred nástupom na kurz / min. však 50 % dĺžky trvania kurzu / .

Ak si chce účastník vyskúšať jednorázovo modelovanie a glazovanie t.j. 2 + 2 hod. / 4 hod. / 240min./ vrámci prebiehajúceho kurzu cena je 50,- EUR.

9. V prípade, že účastník príde na kurz spolu s dieťaťom, preberá zaň plnú zodpovednosť počas celej dĺžky trvania kurzu( platí pre skupinu dospelí s deťmi).

10. Prípadná neúčasť lektora na dvojhodinovke bude účastníkom vopred oznámená a bude dohodnutý náhradný termín.

11. Nie je možné prehadzovať nezabsolvované hodiny jedného účastníka kurzu na druhého účastníka, ani inak s hodinami keramiky obchodovať. Účastník kurzu si hradí kurz výlučne pre seba. Zaplatené kurzovné je NEPRENOSNÉ!

12. Každý účastník kurzu prihláškou súhlasí s uverejnením fotky svojho výrobku na webových stránkach a net sieťach, kde sa Ateliér výtvarného umenia a tvorby prezentuje.

13. Zaslaním prihlášky na kurz automaticky potvrdzuje kurzista súhlas s VOP.

14. Po ukončení kurzu si každý účastník prevezme svoje diela do max. 20 - tich pracovných dní, neskôr budú výrobky zlikvidované z kapacitných dôvodov.

15. V prípade, že dôjde zo strany niektorého účastníka kurzu k akémukoľvek nevhodnému sociálnemu správaniu či obťažovanie iných účastníkov kurzu, bude tento z kurzu vylúčený.

Lektor kurzu: Mgr. Art. Katarína Vargová , tel. 0903 216 372, mail: katy.vargova@gmail.com

Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy