Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov pre klientov.

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

Ochrana osobných údajov.

1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

1.1. Správca osobných údajov:

Mgr.art. Katarína Vargová

Bystrická 76

900 33 Mariánka

IČO: 44 150 954

DIČ: 10 318 540 32

1.2. Kontaktné údaje správcu:

Mgr.art. Katarína Vargová

Telefón : +421 903 216 372

e-mail: katy.vargova@gmail.com

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

2. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

3. Účel spracovania osobných údajov

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je:

  • zasielanie daňových dokladov za objednané služby prostredníctvom www.keramikakaty.eu a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
  • spracovanie objednávok účasti na workshopoch , teambuildingoch a kurzoch, vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť, všetky záležitosti s tým spojené
  • marketingová komunikácia, zasielanie newsletterov a informatívnych správ
  • vybavenie otázok a pripomienok

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. Právny základ spracovanie osobných údajov:

  • Oprávnený záujem správcu na vybavovanie objednávok klientov, na ich informovanie, vrátane zasielania marketingových správ, na zistenie kvality ponúkaného tovaru a služieb.
  • Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, aby bolo možné naplniť účely oprávneného záujmu správcu.
  • Poskytnutie osobných údajov je povinné na vybavenie objednávky, pre marketingové účely

a informovanie o dobrovoľnom hodnotení workshopu a nákupu tovaru.

5. Doba uloženia osobných údajov

5.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 5 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

6. Ďalší príjemcovia osobných údajov

6.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firma Webnode (správca serverov, hosting, email hosting), spoločnosť Google (email)

7. Práva subjektu údajov

7.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

7.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať emailom na adrese: katy.vargova@gmail.com

7.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

7.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

8. Záverečné ustanovenia

  • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018 v súvislosti s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy Keramika kurzy