Pravidlá pre narodeninovú párty

Pravidlá pre " Narodeninové párty " v Ateliéry 

platné od 1.9.2018

1. Narodeninová oslava sa realizuje po vzájomnej dohode organizátora a objednávateľa na základe dohodnutého termínu vrátane určenia času začiatku a ukončenia oslavy.

2. V prípade, že rodičia privezú deti neskôr ako bolo dohodnuté, oslava začne po príchode všetkých účastníkov, avšak termín jej ukončenia ostáva podľa dohody.

3. Narodeninovú tortu a občerstvenie zabezpečí objednávateľ  narodeninovej oslavy po vzájomnej dohode s objednávateľom.

4. Poplatok za narodeninovú oslavu sa stanoví po vzájomnom prejednaní všetkých náležitostí týkajúcich sa oslavy.

5. Poplatok sa uhrádza najneskôr 10dní vopred bankovým prevodom.

6. V prípade odhlásenia alebo zmeny termínu narodeninovej oslavy v týždni pred nar.párty, si organizátor účtuje storno poplatok za tortu a občerstvenie vo výške 15% z dohodnutej sumy. Ostatné peniaze budú vrátené objednávateľovi, pokiaľ sa nedohodne s organizátorom na náhradnom termíne narodeninovej oslavy.

7. Ak narodeninovú tortu a občerstvenie obstaráva objednávateľ, zaväzuje sa, že ho prinesie na miesto konania najneskôr 15 min. pred začiatkom oslavy.

8. Ak niektoré z nahlásených detí nemôžu prísť, objednávateľ túto absenciu oznámi organizátorovi včas, najneskôr však 3 hod. pred začiatkom narodeninovej oslavy. Časť poplatku, ktorá pokrýva náklady na tortu , občerstvenie a prevádzkové náklady, sa nevracia. Vracia sa čiastka, ktorá pokrýva materiál , t.j. 2,- EUR na dieťa.

9. V prípade, že objednávateľ dieťa/deti neodhlási, nemá nárok na vrátenie zodpovedajúcej finančnej čiastky, ktorá pokrýva náklady na každého účastníka oslavy.

10.Organizátor sa zaväzuje zrealizovať narodeninovú oslavu v Ateliéri keramiky podľa dohodnutých podmienok.

Mgr. Art. Katarína Vargová

Kontakt :  0903 216 372, katy.vargova@gmail.com