Pravidlá pre individuálny kurz 1 Dospelý + 1 Dieťa do 13r.

Individuálny kurz modelovania a glazovania - 1 Dospelý + 1 Dieťa do 13r.

1. Lekcia "Tvorivý relax " sa realizuje v dĺžke trvania 60 min., 1x do týždňa vždy v deň a hodinu , na ktorej sa lektor s klientom dohodne.

2. V prípade, že na niektorý termín pripadne štátny alebo cirkevný sviatok, kurz sa predĺži o tento termín, pokiaľ nedôjde k dohode medzi lektorom a účastníkmi kurzu v pokračovaní aj napriek sviatku.

3. Účastník sa môže prihlásiť na kurz v trvaní podľa dohody počas školského roka vo vybranom termíne určenom lektorom kurzu.

4. Poplatok za individuálnu hodinu / 60 min. / je 30,-Eur / dospelý + dieťa / ,

vrátane výtvarných / modelárskych pomôcok, materiálu a výpalov zhotovených výrobkov v peci a uhrádza sa pred nástupom na kurz .

5. Kurzu sa môžu zúčastniť len tí prihlásení, ktorí majú kurz predplatený. Poplatok za kurz zahŕňa počet dohodnutých lekcií napr. 2 x 60 min = 60,- eur a je nevratný.

Pri predplatení 6 lekcií / 60 min. / - 5% zľava

Pri predplatení 12 lekcií / 60 min. / - 7% zľava

6. V prípade, že sa prihlásený nemôže z akéhokoľvek dôvodu zúčastniť na lekcii, je potrebné to oznámiť lektorke kurzu čo najskôr. Najneskôr však 4 hodiny pred začiatkom kurzu, v takom prípade prihlásený má nárok posunúť lekciu o ďalší termín bezplatne. Keď prihlásený absenciu nenahlási, lekcia mu prepadne.

9. Účastník preberá za dieťa plnú zodpovednosť počas celej dĺžky trvania kurzu.

10. Prípadná neúčasť lektora na dvojhodinovke bude účastníkom oznámená najneskôr 4 hodiny pred jej začiatkom a bude dohodnutý náhradný termín.

Lektor kurzu: Mgr. Art. Katarína Vargová